Action Icon

Časové schránky

Svedectvo doby
Odkaz pre budúce generácie
Súčasnosť pre budúcnosť
...aby sme nezabudli

  

Cieľom projektu Časové schránky je zábavnou a atraktívnou formou zachytiť súčasnosť – jej aktivity, podujatia, slovník, atmosféru, dianie, bežný život a názory v písomnej, obrazovej a elektronickej podobe pre nás a budúce generácie. Takto zozbierané materiály na „danú tému“ uložíme do schránok a archivujeme v Štátnom Archíve, pobočka Modra na dobu 20 rokov. Jednotlivci, rodiny a organizácie, ktorých myšlienka zaujme nás môžu ohľadom aktivity kontaktovať. Vyzbierané finančné prostriedky za archivovanie sa vrátia opäť do regiónu na podporu myšlienok obyvateľov.

Do časových schránok sme v roku 2016 uložili

Projekt Mladý človek a veda

Projekt je súčasťou veľkého projektu Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí, realizovaný Ekonomickým ústavom SAV Bratislava, pod vedením Doc. Ing. Ivety Pouhofovej CSc. Koordinátorkou a spoluautorkou  projektu Mladý človek a veda bola Eva Šišková. Partnerom EÚ SAV je ZSE a.s. eon, ktorý financoval hlavné ceny pre literárne súťaže. Nadácia REVIA v rámci projektu bola partnerom, zabezpečila ceny a archiváciu časti prác, ktoré boli v rámci projektu napísané, nakreslené či namaľované. Mladí ľudia, účastníci projektu a nielen oni si aj o desiatky rokov budú môcť pripomenúť, ako to bolo dnes a čo sme si mysleli o zajtrajšku.

O výstavu v kat. A a B prejavila záujem aj pani komisárka Viera Tomanová z Úradu komisára pre deti a vďaka nej bude výstava bude do konca leta inštalovaná v priestoroch úradu.

Zapojení účastníci: Do projektu sa zapojilo 8 škôl z Pezinka a 1 škola zo Smoleníc

Dĺžka trvania projektu: súťaž na školách trvala marec – apríl 2016.

Počet oslovených detí na školách: viac ako 3 000

Počet zapojených detí do projektu: cca 1500 detí, žiakov a študentov

Kategórie projektu: Súťažný projekt mal celkovo 4 kategórie 2 výtvarné a dve literárne.

Víťazi literárnych súťaží boli odmenení Cenou PhDr. Františky Čechovej, ktoré udelila odborná porota. Ostatné práce boli ocenené Cenou REVIE.

 

Kategória A - Čo mám najradšej? - práce detí vekovej kategórie 4 - 7 rokov vytvorili žiaci 3 materských škôl, do súťaže odovzdaných 100 prác

Kategória B - Čím chcem byť? – 7 – 11 rokov, žiaci I. stupňa  4 základných škôl, do súťaže odovzdaných 700 prác

Kategória C - Čo sa mi páči na mojom meste a čo by som zmenil? - 11 – 15 rokov, žiaci II. stupňa z 3 základných škôl a gymnázia, do súťaže odovzdaných 500 prác

Kategória D - Ako si predstavujem svoj život a prácu v roku 2030 ? 15 – 20 rokov, študenti 3 stredných škôl, do súťaže odovzdaných 200 prác

Pre archiváciu je pripravených okolo 500 prác a dokumentácia projektu.

Projekt bol doplnený prieskumom odpovedí na otázku Čím chcem byť? pre žiakov základných škôl, ktorého sa zúčastnilo 1028 detí. Výsledky budú súčasťou archivácie.

Víťazi

Najlepším literárnym prácam kat. C a D bola udelená Cena Cesty poznania PhDr. Františky Čechovej, historičky a pedagogičky, rodáčky z Pezinka. Najlepším výtvarným prácam bola udelená Cena Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA. Udelila sa aj špeciálna cena koordinátorky. Ocenia odovzdali súťažiacim zástupcovia SAV a nadácie REVIA na záverečnej konferencii v Smoleniciach za účasti vedátorov. Odovzdávanie bolo spojené s kultúrnym predstavením a slávnostným odovzdaním cien. Súčasťou bola aj výstava prác súťažiacich.

Zoznam víťazov kategórie A                      Čo mám najradšej

 1. miesto Evička Šišková                  Súkromná materská škola  Lienka Smolenice
 2. miesto Zinka Lulkovičová              Súkromná materská škola  Lienka Smolenice
 3. miesto Emma Jantová                   Materská škola pri ZŠ Pezinok - Orešie

Zoznam víťazov kategórie B                      Čím chcem byť

 1. miesto Lucia Javorková                  Základná škola  Fándlyho   Pezinok
 2. miesto Nina Demčáková                 Základná škola  Na bielenisku     Pezinok
 3. miesto Števo Javorka                    Základná škola  Fándlyho   Pezinok

Zoznam víťazov kategória C                      Čo sa mi páči a čo by som zmenil vo svojom meste

 1. miesto Martin Otáhal                     Základná škola Jána Kupeckého Pezinok
 2. miesto Diana Virgovičová              Gymnázium 8 roč.št. Pezinok
 3. miesto Tomáš Žurek                     Základná škola Jána Kupeckého Pezinok

 Zoznam víťazov kategória D                      Ako si predstavujem svoj život a prácu v roku 2030 

 1.  miesto Mária  Mešťanová              Obchodná akadémia Pezinok          
 2.  miesto Tamara Hudáková             Gymnázium Pezinok
 3.  miesto Nikola Plančíková              Stredná odborná škola Pezinok

 

Ceny koordinátorky projektu

 1. v literárnej súťaži - Šimon Ratuzky          ZŠ Fándlyho Pezinok
 2. vo výtvarnej súťaži - Anna Rozkošová     ZŠ Jána Kupeckého
 3. Materská škola za hradbami Pezinok        Kolektív detí a učiteliek veľkej triedy  

 

 Partneri

         

Materské školy, Základné školy a Stredné školy malokarpatského regiónu

 

 

Ďakujeme