Action Icon

Percento z dane

Spoločne tvoriť tradične iný región.
Meniť Vaše nápady, plány a sny na realitu.
Finančne podporiť zmysluplné projekty.
Obdarujete sa darovaním.

Vaše malé čiastky = Naše veľké zmeny pre Vás

Vaše darované percento sa v našich rukách násobí. Asignáciou percenta dane Nadácii REVIA podporíte nie len jeden subjekt, ale hneď desiatky pôsobiace v našom Malokarpatskom regióne a ktoré máte radi. Športové kluby, mládež, seniori, kultúra, ochrana životného prostredia, tradície, školy, či iné. Všetky zmysluplné dobré nápady na rozvoj nášho okolia podporujeme z Vašich daní cez Grantový program. Spoločne tak vieme vytvoriť región, ktorý je zaujímavým a lepším miestom na život pre nás všetkých. 

Počas 17 rokov sme investovali do komunity celkovú sumu 881 460 €  získanú z  asignácie % daní.

Pre Vás jednoduchý úkon, pre nás veľká pomoc. 

ĎAKUJEME 

 

Údaje potrebné k vyplneniu tlačiva

Názov: REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia
Sídlo: Moyzesova 26, 902 01 Pezinok
Právna forma: Nadácia
IČO: 36070181

Nezostaňte anonymní, radi sa vám poďakujeme. 
Označte ☒ súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi.


Dokumenty - zmeny - novinky

Fyzické osoby

 Zamestnanec

Vyhlásenie - vyplnené údaje o Nadácii REVIA

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2018 - vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb): Vysielajúca organizácia

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2018 - vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb): Príjemca

 Fyzická osoba

Vyhlásenie  -  vyplnené údaje o Nadácii REVIA

Daňové priznanie a potvrdenie - Typ A

Daňové priznanie a potvrdenie - Typ B

Právnické osoby  

Daňové priznanie k dani z príjmov - PO

 

Vzory tlačív:

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-vzorov-tlaciv


AKO BOLO POUŽITÉ VAŠE % Z DANE?

Suma 55 019 € získaná prostredníctvom asignácie % z dane v roku 2017 bola do konca roka 2018 použitá na tri rôzne účely:

Grantový program nadácie
podporil 7 hudobných projektov – festivaly, koncerty,
5 projektov v oblasti športu a voľného času,
rekonštrukciu 2 objektov,
4 projekty skvalitňujúce životné prostredie,
5 projektov zachovávajúcich tradície, folklór,
1 projekt týkajúci sa vzdelávania,
prispel k vydaniu 2 publikácií.
Viac o Grantovom programe nájdete tu.

 
Projekty podľa želaní darcov

Servis nadácie využívajú subjekty - darcovia, ktorí si nechcú zakladať vlastné nadácie a subjekty, realizátori projektov, ktorí nie sú zaregistrovaní ako prijímatelia % z dane.

V mene darcov sme zmanažovali 2 projekty týkajúce sa ochrany a prevencie zdravia,  
2 vzdelávacie projekty,
vydanie 1 publikácie,
1 projekt kultúrneho charakteru
a 1 projekt zachovávajúci folklórne tradície .

Viac o Projektoch podľa želaní darcov nájdete tu. 

Inštitucionálne zabezpečenie organizácie 

Výsledky za rok 2018 boli dosiahnuté aj vďaka profesionalite manažmentu nadácie. Zabezpečenie a prevádzka kancelárie sú neoddeliteľnou súčasťou realizácie programov a aktivít napĺňajúcich poslanie nadácie.

 

V roku 2018 nadácia získala z % z dane od jednotlivcov aj od právnických osôb sumu 15 035 € a využije sa až do konca roka 2019. Všetkým tým, ktorí nám prejavili dôveru ĎAKUJEME.

Ďakujeme