Drahoslava Finková

správkyňa nadácie

Bola som vychovávaná v duchu, že si ľudia majú navzájom pomáhať. Nie je dôležité koľko pomáhame, ale že to robíme stále a zo srdca. Mám skúsenosť, že aj malé činy a dary môžu viesť k veľkým zmenám.Preto sa nezdráhajme, nebojme pomáhať a obdarovávať málom, život sa skladá z dennodenných maličkostí. Som presvedčená, že spoločne dosiahneme viac.

Peter Huňor

predseda Správnej rady a člen Investičnej komisie

Prečo sa angažujem pre nadáciu?  U mňa išlo o kombináciu náhody a prirodzeného poznania. V roku 1998 som sa zúčastnil cesty po USA s vtedajšou riaditelkou nadácie Ľubicou Macedo. Cesta bola zameraná aj na poznanie ako funguje tretí sektor v USA. Poznanie, že nie sociálny štát, ale individuálna –osobná angažovanosť v pomoci tým, čo to potrebujú je správna cesta - rozhodlo. Dnes už je nadácia pre mňa rutina. Funguje, a tak to má byť. Pre mňa je srdcová celá nadácia ako taká v svojej inakosti a jedinečnosti v malokarpatskom regióne. Fandím trpezlivosti. Pochopenie, že cesta je cez osobnú aktivitu, angažovanosť, darcovstvo, ukrojenie z osobného voľna či majetku  vyžaduje čas možno jednu - dve generácie. TAKŽE VYDRŽAŤ.

Tomáš Zedníček

člen Správnej rady a Investičnej komisie

Chcem robiť to čo je hlavným cieľom komunitnej nadácie, a to spájať  dobrovoľníkov s finančnými darcami, samosprávami a inými dobrovoľníckymi organizáciami, a tak maximalizovať výsledný pozití vny efekt... A čo mi to prináša?... lepší spánok :-). Som hrdý na vybudovanie základinového fondu nadácie s cieľom zabezpečiť dlhodobú finančnú stabilitu nadácie. Fandím všetkým dobrovoľníkom v komunite, ktorí chcú spraviť pre svoje okolie niečo dobré.

Katarína Valenteová

člen Správnej rady

Verím v ľudskú hodnotu, hodnotu skúseností, spoluprácu a preto sa snažím podporovať svojou angažovanosťou v nadácii rozvoj malokarpatského regiónu, ku ktorému ma viaže vzťah vyplývajúci z tradičného lokálpatriotického prístupu. Rozvíjanie darcovstva a dobré vzťahy medzi obyvateľmi, aby získali pozitívny vzťah k nášmu regiónu  a mali pocit spoluzodpovednosti za kvalitu života v meste je pre mňa motiváciou a súčasne zadosťučinením v práci pre nadáciu.

Ria Mácsová

člen správnej rady

Každý jednotlivec, či už sám alebo v spojení s inými, v prípade, ak to samozrejme umožňujú okolnosti, by sa mal snažiť pomáhať iným a práve to nadácia REVIA robí, snaží sa pomáhať.
Mne osobne to prináša vnútorné uspokojenie, radosť tých, ktorým bola naša spoločná pomoc poskytnutá a v neposlednom rade pocit spolupatričnosti s ľuďmi, s našim mestom a s regiónom.

Eva Ševčíková

ČLEN SPRÁVNEJ RADY

Mám rada región, z ktorého pochádzam a v ktorom žijem. Formuje ho nielen krajina, ale najmä ľudia v ňom aktívne pôsobiaci. Nadácia REVIA má v názve komunitná, vytvára priestor a motivuje pre rôzne formy vzájomnej spolupráce a  pomoci.  Jej príbeh a stopu, ktorú zanecháva sledujem od počiatku. Vďaka nej som aj ja realizovala niekoľko aktivít venovaných deťom a keramike. Podpora zo strany REVIE bola nielen finančná. Vážim si možnosť byť súčasťou tímu, ktorý túto pozitívnu stopu v našom regióne spoluvytvára.       

Jana Gnojčáková

ČLEN SPRÁVNEJ RADY

Od narodenia som vyrastala v Pezinku a žijem tu dodnes. Nadáciu Reviu som vnímala už v čase svojho detstva či dospievania ako symbol vzájomnej pomoci a dobrého skutku. Preto keď prišla príležitosť stať sa jej bližšou súčasťou, s radosťou som ju využila. Podporovať  projekty v regióne je dôležité pre jeho správne  fungovania. Podporovať a pomáhať  ľuďom, ktorí sa angažujú a obetujú svoj voľný čas pre komunitu  je nevyhnutnosťou. Nadácia Revia prešla dlhou cestou, obhájila si svoje miesto a som presvedčená, že  dokáže čeliť  aj novým výzvam v budúcnosti. Uspokojivý a dobrý pocit – to mi prináša práca pre Reviu.

Marcela Hajtmánková

predseda grantovej komisie

Myšlienka spájania ľudí v komunite je mi veľmi blízka. Verím, že má zmysel, aby sa ľudia spolu stretávali a realizovali projekty, z ktorých sa tešia a ktoré prinesú úžitok.
A práve preto verím v zmysel nadácie REVIA, jej misii a viem, že má svoje miesto v komunite malokarpatského regiónu pevne ukotvené. Je to pekný príklad fungovania viacerých sektorov pre dobrú vec. Som fanúšičkou filantropie a verím, že aj v týchto pohnutých časoch sa nám podarí ustrážiť si vieru v dobro, pomoc tým, čo to potrebujú a ustáť si zmysel pre spolupatričnosť.

Eliška Pravdová

člen grantovej komisie

S nadáciou som sa “stretla” ešte ako redaktorka TV Pezinok a oslovila ma ich činnosť. Možnosť pomôcť ľuďom s ich projektmi, pozitívne ovplyvňovať život v regióne, v našom meste. Prináša mi to príjemný pocit, že aj vďaka mne sa podaria a podporia príjemné veci, kvalitné myšlienky a zároveň ma hreje vedomie, že ešte stále sú medzi nami ľudia, ktorí chcú robiť niečo pre iných – záleží im na tom, ako a kde žijeme, ako a čím strávia deti či starší ľudia svoj voľný čas a podobne.

Fandím nadšeniu, ochote urobiť niečo pre iných “len tak”, podpore komunitného ducha, pretože si myslím, že sa až príliš uzatvárame do seba... . Všetci, ktorí majú snahu zmeniť to, majú u mňa palec hore.

Miroslava Petrušová

člen Grantovej komisie

Práca pre nadáciu a komunitu – teda práce pre ľudí a s ľuďmi, si ma vybrala. Je to cesta inakosti, kreativity, vynaliezavosti. Mala by sa dotknúť ľudí, zanechať stopu - podnet zamyslieť sa, či spontánne sa zabaviť. Fandím ľuďom a skupinám, ktoré vydržali vo svojej práci a nadšení roky. Je jednoduché sa pre niečo nadchnúť, náročné je vydržať, či dokonca sa rok od roka zlepšovať. Je to o sebazaprení, silnej vnútornej motivácii a presvedčení. Takí ľudia inšpirujú. A vzťahy s takýmito ľuďmi sú vzácne.

Člen Grantovej komisie

Práca pre Nadáciu REVIA bola pre mňa príležitosťou na zoznámenie sa s aktivitami neziskovej organizácie. Grantový program finančne podporuje aktívne skupiny občanov a jednotlivcov pri realizácii projektov zameraných na zlepšenie kvality života. Dobrovoľnícku činnosť v nadácii Revia som si vybrala z toho dôvodu, že žijem v danom regióne a záleží mi na jeho rozvoji. Ako členka grantovej komisie, môžem prispieť k podpore mnohých zaujímavých projektov a zároveň rozvoju nových aktivít.Charita sa netýka len peňazí, ktorými sa dá finančne podporiť určitá organizácia. Charita by mala byť súčasťou kultúry a vyspelosti krajín, ale aj o individuálnom prístupe človeka k okoliu, k ľuďom, k prírode. Je to celoživotný proces vytvárania hodnoty a poskytovania úžitku, ktorý má vyšší zmysel.

Oľga BOKROŠOVÁ

účtovník

Mám blízko k práci, ktorej výsledkom je pomoc niekomu, kto to potrebuje. Veľmi si vážim ľudí, ktorí svoj čas venujú práve takejto činnosti, koľkokrát aj vo svojom voľnom čase. Tiež rada pomáham druhým. Je to dobrý pocit, keď viem, že som niekomu pomohla, keď viem, že som prispela na dobrú vec. Lebo  pomáhať druhým, je úžasné...

Ďakujeme