Action Icon

Grantový program

Podporujeme dobré nápady.
Spoločne posielame dobro ďalej.
Riešime potreby ľudí.
Prinášame radosť a zážitok.
Aj malým príspevkom pomáhame dobrej veci.

Nadácia ako jediná v regióne finančne i nefinančne podporuje dobré nápady jeho obyvateľov. Spája komunitu, podporuje partnerstvá subjektov, aktivizuje lokálne darcovstvo.
Výsledkom sú realizované projekty, ktoré zapájajú znevýhodnené skupiny občanov, tvoria detské ihriská, iniciujú kultúrnu a spoločenskú podporu v regióne, revitalizujú vinohradnícke prvky, organizujú mládežnícke koncerty, ochotnícke divadlá, či skautské tábory, vzdelávajú deti a dospelých v oblasti keramiky, tvorivých dielňach, hudby, tanca aj výtvarného umenia, zachovávajú a udržujú tradície a zvyky regiónu a mnoho iného. 

Za 22 rokov sme podporili 952 projektov v sume 267 000 Eur.

Podklady pre uchádzačov Grantového programu

Kritériá a pravidlá Grantového programu v roku 2018: tu
Štandardná žiadosť o poskytnutie finančného príspevku: tu
Rozšírená žiadosť o poskytnutie finančného príspevku: tu 
Pmiová žiadosť o poskytnutie finančného príspevku: tu

Vyhodnocovací protokol podporeného projektu: tu

 

Výsledky 2. kola Grantového programu uzavretého 25. 5. 2018. 

Aj v druhom kole uspelo 13 projektov a Nadácia REVIA ich podporí celkovou sumou
4 000 €.  

Podporené projekty:
Spevom k srdciam (OZ Radosť)
Cestovateľský festival Cestou necestou v Pezinku (OZ Cestou necestou)
Divadelný festival Kasiopeafest 2018 (Občianske združenia Kasiopea)
Vajnorský širáček (Podobenka z Vajnor)
Svetlo pre Kráľovú (Božena Uherčíková)
Radosť i úspech z orientačného behu (Súkromné centrum voľného času)
Na dvore je nám spolu dobre (SABUŽ)
Revitalizácia čiernej skládky (PermaVia)
Náučná záhrada liečivých rastlín (OZ Rodičovská rada pri Gymnáziu) 
„Štyristofka“ obnovená premiéra po desiatich rokoch (Modranské kráľovské divadlo)
Štartér (MOZAIKA – Svätý Jur)
Kniha o historických osobnostiach Svätého Jura (Academia Istropolitana Nova)
Deti maľujú ornamenty (Tatrín)

 


Prvé kolo
Grantového programu uzavreté 9. 3. 2018 prinieslo 13 úspešných z celkovo 22 podaných projektov. 
4 000 € v tomto kole Nadácia REVIA vyčlenila na projekty:

Blues Folk Festival Kráľová (Nadácia pre človeka v núdzi)
Deň otvorených modranských záhrad (Otvorené záhrady Modra)
Drumfest Slovakia 2018 (OZ PRD)
Dychovky v Preši (SDH Cajlané)
Kultúrna pamäť v Zelenom lese (OZ Poľné ľalie) 
Medobranie vo vinosadskej rodovej aleji (OZ Dlhovekosť)
Obnova a revitalizácia kruhového objazdu (KN OA)
Otvorené dvere (CZECAV)
Označenie cyklotrasy (OZ Trail Biely Kríž)
Pavol Šima-Juriček – MONOGRAFIA (Pavol Šima-Juriček)
Pezinská školská liga v orientačnom behu (Klub orientačného behu)
Spev nás spája (Bratislavský seniorát ECAV na SK)
Tradičné Vianoce (DFS Magdalénka)

 

 

Grantový program v roku 2017 podporil:

6 hudobných projektov – festivaly, koncerty
6 projektov v oblasti zábavy a voľného času
4 rekonštrukcie objektov
3 projekty skvalitňujúce životné prostredie
6 projektov zachovávajúcich tradície, históriu, folklór
2 príspevky k vydaniu publikácií
4 vzdelávacie projekty

Celkovo bolo podporených 31 projektov v sume 7 000 €.
31 projektov grantového programu zorganizovalo 1 313 dobrovoľníkov a zúčastnilo sa na nich 18 190 ľudí.

Každé 1 euro poskytnuté nadáciou sa zhodnotilo takmer 23 krát o iné finančné zdroje, nefinančné zdroje (materiál, služby) a dobrovoľnícky vklad.


O podporených projektoch povedali

Svetlo pre Kráľovú
Božena Uherčíková, Modra:
„Podujatie je miestom na stíšenie sa v adventnom čase, na stretnutie s priateľmi a známymi, či na vzájomné spoznávanie sa. Prináša kultúrny aj duchovný zážitok prítomným a veríme, že prispieva k vytvoreniu a upevneniu komunity. Dnes už môžeme hovoriť o novej tradícii."

Cesta k samostatnosti
Eva Ondrová, Modra:
„Prínos aktivít vidíme v ďalších zvládnutých krokoch k samostatnosti – k zníženiu odkázanosti na pomoc inej osoby. Napríklad Dušan si už sám prefotí obrázok, aby relaxoval pri vyfarbovaní. Mirka už vie, že na internete je veľa informácií, len si treba vedieť vybrať a mať jasno v tom, čo potrebuje. Aktivity priniesli možnosť rastu a realizácie pre viacerých mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Ich spokojnosť a väčšia samostatnosť  zároveň prináša zjednodušenie života aj ich rodinám a okoliu."

Židovský cintorín Častá - III. etapa revitalizácie
Adam Herceg, Častá:
„Realizáciou projektu sa významne zhodnotil verejný priestor pamiatkového charakteru, darí sa cintorínu vracať jeho pietny charakter a vzniká tak priestor, ktorý komunite pripomína hlbokú jazvu na tvári dejín Slovenska."

Renesančný Jur
Lucia Marušicová, Svätý Jur:
„Sprístupnením pamiatok a najmä aktivitami sa ľudia dostali na miesta bežne zatvorené a dozvedeli veľa zaujímavého zo dávnej histórie mesta. Jednalo sa ako o miestnych obyvateľov, tak aj ľudí zo širokého okolia. Festival je príležitosťou sa niečo dozvedieť aktívnym a hravým spôsobom. Pre miestnych má význam ako dopĺňanie vedomostí o mieste kde žijú a pre ostatných vytvorenie kontextu  a porozumenie miestu, kam prišli."

Otvorené záhrady
Zuzana Klučárová, Modra:
Podujatie bolo alternatívou k vinárskym podujatiam a ponúkalo program pre rodiny s deťmi, ženy a seniorov. Obyvatelia mesta a návštevníci strávili príjemný deň v prírode, navštívili miesta ktoré nie sú bežne prístupné. Spoznali nových ľudí, s ktorými spolu žijú v jednom meste. Inšpirovali sa inými riešeniami pre svoju záhradu. A tak sa stali súčasťou celoeurópskeho diania."

 

Partneri