Action Icon

Grantový program

Podporujeme dobré nápady.
Riešime potreby ľudí.
Prinášame radosť a zážitok.
Aj malým príspevkom pomáhame dobrej veci.

Nadácia ako jediná v regióne finančne i nefinančne podporuje dobré nápady obyvateľov. Spája komunitu, podporuje partnerstvá subjektov, aktivizuje lokálne darcovstvo.
Výsledkom sú realizované projekty, ktoré zapájajú znevýhodnené skupiny občanov, tvoria detské ihriská, iniciujú kultúrnu a spoločenskú podporu v regióne, revitalizujú vinohradnícke prvky, organizujú mládežnícke koncerty, ochotnícke divadlá, či skautské tábory, vzdelávajú deti a dospelých v oblasti keramiky, tvorivých dielňach, hudby, tanca aj výtvarného umenia, zachovávajú a udržujú tradície a zvyky regiónu a mnoho iného. 

Za 24 a pol roka sme podporili 1000 projektov v sume 305 600 €.

REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia má svoje miesto v regióne už 25 rokov. Je to druhá najstaršia komunitná nadácia krajín V4. Svoje výročie štvrťstoročnice oslavuje štedrým obdarovaním – v rámci Grantového programu bolo podporených celkovo 16 dobrovoľníckych, neziskových projektov, na ktoré poskytla 25 000 euro pre obyvateľov malokarpatského regiónu.

 

GRANTOVÉ KOLO 2021:
Podporili sme 16 projektov v hodnote 25 000 €. 

 

 

 
 

 

Oblasť životného prostredia:

Popri poľnej ceste od Šenkvíc po les Šenkvický háj budú pod garanciou OZ Zelená hliadka Pezinok vysadené stromy pôvodných druhov ako napr. lipa, topoľ, vŕba, dub, borovica, orech, čerešňa, hruška, jabloň, jarabina, moruša. Stromoradie podporí biodiverzitu a adaptáciu na zmenu miestnej klímy. Vo Vištuku OZ Cesta nádeje a občania, ktorým záleží na životnom prostredí a ktorí by radi skultivovali vjazd do obce zveľadia zeleň, ktorej čoraz viac ubúda, záchranou súčasnej chátrajúcej aleje. Prostredníctvom pestovania vlastných úžitkových plodín, byliniek a senzomotrického chodníka budú deti v Materskej škole v obci Píla viesť k upevňovaniu zdravia a k zdravému životnému štýlu.

 

Oblasť zdravia a prevencia:

OZ Človek 2.0 z Pezinka v projekte „Športový deň - deň zdravia“ plánujú podnietiť záujem o základné princípy v oblasti zdravia, pohybu, výživy a prevencie návštevníkov podujatia. Nezisková organizácia Claudianum z Modry, ktorá poskytuje sociálne služby ľuďom s mentálnym a kombinovaným postihnutím bude odbúravať dopady sociálnej izolácie prepájaním sveta zdravých a ľudí s postihnutím prostredníctvom muzikoterapie.

 

Oblasť športu a voľného času:

V obci Jablonec plánujú zvýšiť úroveň športovej aktivity čo najväčšieho počtu občanov osadením outdoorových strojov na cvičenie na Náučno-poznávacom chodníku popri potoku Gidra. Klub orientačného behu Sokol Pezinok vybuduje areál pevných kontrol, nový priestor na celoročné športovanie, organizovanie verejných tréningov pre orientačných bežcov i obyvateľov zaujímajúcich sa o túto pohybovú aktivitu. Členovia 1. Slovenského futbalgolfového a footgolfového klubu Carpathians Slovakia z Pezinka by radi podnietili mládež, aby v čase súčasnej pandemickej krízy a obmedzení sa venovala pohybu a našla záľubu vo FootGolfe - v novom netradičnom športe kombinácie futbalových kopov s pravidlami golfu. Na kopci, ktorí miestni obyvatelia poznajú pod názvom smetisko, chce Obec Vinosady vybudovať odpočívadlo pre cyklistov a osadiť prístrešok s vyhliadkou na okolie. Ide o vinohradnícku národnú cyklotrasu spájajúcu hlavné mesto s malokarpatskou oblasťou. OZ Cyklokoalícia Pezinok spoločne s dobrovoľníkmi plánuje vyznačiť, revitalizovať cyklotrasy, osadiť smerovníky, veľkoplošnú mapu a inú infraštruktúru týkajúcu sa horskej cyklistiky, jej okruhov a trailov v oblasti Pezinskej Baby. Občianska iniciatíva GRINAVA projektom pod názvom „Pri jednom stole“ sa realizáciou rôznych spoločných aktivít pokúsi prelomiť bariéru, ktorá rokmi vznikala medzi lokálnymi Rómami a miestnymi obyvateľmi a tak začať novú éru spolupráce medzi Rómami a nerómami v tejto časti mesta.

 

Oblasť rekonštrukcie objektov:

Náš dlhoročný partner - OZ Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre dostal príspevok na poslednú etapu dokončenia umeleckoremeselnej obnovy lavíc a ich prevoz na pôvodné miesto do Kostola sv. Jána Krstiteľa v Modre. Aj keď Nadácia REVIA pomohla k rekonštrukcii barokovej kaplnky sv. Rozálie (1730) už pred asi 20 rokmi, zub času sa opäť podpísal, že je potrebná ďalšia obnova častí i úprava jej okolia. Príspevok sme poskytli OZ Dedičstvo z Pezinka, ktoré sa podieľa na prehlbovaní vzťahu ľudí ku kultúrnemu dedičstvu, kresťanským tradíciám a vytvára priaznivé podmienky pre ochranu nášho lokálneho bohatstva. Kláštor kapucínov – Najsvätejšej Trojice v Pezinku sa podujal skultúrniť časť svojich zanedbaných, chátrajúcich priestorov pre vzájomné stretávanie a obohatenie sa rozličných záujmových skupín v projekte pod názvom “Otvorme sa okoliu – premieňajme seba“. Občianske združenie Castrum Sancti Georgii bolo založené občanmi Svätého Jura za účelom zachrániť národnú kultúrnu pamiatku gotický hrad Biely Kameň zo 14. storočia pred zánikom. Plánujú postupne staticky zabezpečiť a zakonzervovať múry a následne hrad sprístupniť verejnosti.

 

Oblasť Publikátor:

OZ Pezinské rozprávkové divadlo plánuje vydať knižnú publikáciu, ktorá mapuje históriu hudby v Pezinku od roku 2001 do 2020 pod názvom „Pezinok – Musictown“. Tá bude nadväzovať na predošlé knihy Pezinok – Bigbeattown (hudobné aktivity od 50-tych rokov až do 2000) a Koncerty mladosti ´76 - ´77 – Československý Woodstock.

Veríme, že uvedené projekty skvalitnia náš život, prostredie a urobia náš malokarpatský región opäť výnimočným. Stopy, ktoré Nadácia REVIA každoročne zanecháva v partnerstve s mnohými subjektami prostredníctvom podporených projektov sa zas rozšíria, alebo prehĺbia.

Všetkým našim Grantistom držíme palce pri realizácii! 
 
 

 

 

 

Podklady pre uchádzačov Grantového programu

Uzávierka predkladania projektov bola: 21.3.2021
Kritériá a pravidlá Grantového programu v roku 2021: tu
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2021: tu 
Vyhodnocovací protokol podporeného projektu: tu

 

 

 

Ďakujeme