Action Icon

Grantový program

Podporujeme dobré nápady.
Riešime potreby ľudí.
Prinášame radosť a zážitok.
Aj malým príspevkom pomáhame dobrej veci.

Nadácia ako jediná v regióne finančne i nefinančne podporuje dobré nápady obyvateľov. Spája komunitu, podporuje partnerstvá subjektov, aktivizuje lokálne darcovstvo.
Výsledkom sú realizované projekty, ktoré zapájajú znevýhodnené skupiny občanov, tvoria detské ihriská, iniciujú kultúrnu a spoločenskú podporu v regióne, revitalizujú vinohradnícke prvky, organizujú mládežnícke koncerty, ochotnícke divadlá, či skautské tábory, vzdelávajú deti a dospelých v oblasti keramiky, tvorivých dielňach, hudby, tanca aj výtvarného umenia, zachovávajú a udržujú tradície a zvyky regiónu a mnoho iného. 

Za 24 rokov sme podporili 984 projektov v sume 280 600 €.

Rok 2021 je 25 rokom od založenia REVIE – Malokarpatskej komunitnej nadácie. Je to druhá najstaršia komunitná nadácia v rámci krajín V4.  V tomto jubilejnom roku rozdelí na projekty dobrovoľníckeho, neziskového a komunitného charakteru sumu 25 000 euro. Podpora je určená pre občianske združenia, samosprávy, občianske iniciatívy a pre fyzické osoby, pokiaľ projekt má komunitný rozmer. Svoje nápady do výšky 2 500 eur, ktoré pomôžu skvalitňovať život obyvateľom malokarpatského regiónu (len pre ktorých je táto výzva určená).

Podklady pre uchádzačov Grantového programu

Uzávierka predkladania projektov: 14.3.2021
Kritériá a pravidlá Grantového programu v roku 2021: tu
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2021: tu 
Vyhodnocovací protokol podporeného projektu: tu

 

GRANTOVÉ KOLO 2020:
Podporili sme a realizovalo sa 12 projektov v hodnote 4 600 €. 
 

I napriek nepriaznivej situácií nielen pre neziskový sektor, podarilo sa nám vyzbierať prostriedky na podporu občianskych iniciatív. Držiac sa našich hlavných priorít, vybrali sme 14 projektov, ktoré spĺňajú kritériá a naše ciele tvoriť v Malých Karpatoch komunitu inovatívnym spôsobom v súlade so životným prostredím. Pozrite sa bližšie na náš výber: 

 

Tvorivými dielňami proti pocitu izolovanosti seniorov (Mestské centrum sociálnych služieb Modra)
V čase, keď sú sociálne služby poskytované v núdzovom režime a keď je život seniorov
poznačený karanténou bez možnosti stretávania sa so svojimi blízkymi, kladieme veľký
dôraz na individuálny prístup k seniorom a odpútanie ich pozornosti od spomínaných
nedostatkov cez rôzne činnosti. Mnohé z nich sú seniorom už známe (práca s rôznymi
druhmi materiálu, práca s farbami-vyrábanie darčekov, dekorácií, komunitné sedenia-
rozvoj komunikačných zručností, muzikoterapia). Výstupom budú nové zručnosti v oblasti
komunikácie, tréningy pamäte a nové výrobky.
Seniori a ich ochrana (Zariadenie opatrovateľskej služby Pezinok)
Príprava seniorov a personálu na krízovú situáciu, ktorá vznikne v prípade rozšírenia
infekčnej choroby COVID 19 a podobných chorôb v opatrovateľskom zariadení.
Happening Drumfest Slovakia 2020 (P.R.D. /Pezinské rozprávkové divadlo/)
Po prvýkrát na Slovensku chceme vo vinohradoch zrealizovať stretnutie bubeníkov
s bubnovými sadami. Na jednom mieste by sa malo stretnúť čo najviac hráčov, ktorí
spoločne zahrajú skladby na poctu zosnulého bubeníka Nicka Menzu zo skupiny
Megadeth. Vyrobené video bude prezentovať celú slovenskú bubenícku komunitu vo
svete. Ide o unikátny projekt nielen na Slovensku, ktorý netradične spropaguje aj našu
vinohradnícku oblasť. Tento projekt sa nakoniec nerealizoval z dôvodu pandémie coronavirusu.
Nedajme zahynúť dedičstvu našich predkov (Malokarpatská knižnica v Pezinku)
Slovensko je mimoriadne bohaté na objekty drobnej ľudovej architektúry - božie muky,
kaplnky, prícestné kríže, studničky a Malokarpatská knižnica v Pezinku má záujem o
zbieranie a sprístupňovanie informácií a dokumentov aj o architektonických objektoch
bratislavského kraja.
Orechový háj pod smrekom (PermaVia o.z.)
Cieľom projektu je vytvorenie oddychovej zóny vedľa komunitnej záhrady.
Sprevádzanie smútiacich (Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku)
Cieľom projektu je vzdelávanie a šírenie osvety v oblasti sprevádzania smútiacich
prostredníctvom vzdelávacieho podujatia a publikácie, ktorá bude uvedená na
vzdelávacom podujatí. Projekt nadväzuje na projekt z minulého roka podporený KN Revia
o sprevádzaní zomierajúcich.
3. detská banícka akadémia JUDr. Dušana Vilíma (Malokarpatský banícky spolok v Pezinku)
Projekt Detskej baníckej akadémie JUDr Dušana Vilíma, je zábavno edukatívna akcia pre
školopovinné deti v sprievode rodičov. Deti sa formou rôznych aktivít, napr. ryžovanie
zlata, hľadanie minerálov, rôznych súťaží, ale i "sčítania netopierov" naučia nielen
o histórii baníctva v regióne, ale i o ťažkej baníckej práci a v neposlednom rade aj o
vplyvoch ťažby na krajinu a potrebe riešiť aj enviromentálne problémy
ťažby nerastných surovín.
Hráme sa spolu ako jedna rodina (eMODRA team, o.z.)
Cieľom projektu je úspešne zrealizovať síce malé aktivity, ktoré nám umožnia hrať aj
veľké hry. Prinesú pre školopovinné deti a ich rodičov priestor na realizáciu svojich
nápadov a detských snov. Rodina Modra team, o.z. má záujem o to, aby sa deti, mládež
a dospelí prirodzene a nenásilne zapojili do pohybových a športových aktivít v rámci
outdoorových činností a možností v lokalite pod Kalváriou v Modre.
SVETLO PRE KRÁĽOVÚ – zapaľovanie sviec na adventnom venci(Neformálna skupina občanov Modry-Kráľovej „Svetlo pre Kráľovú“ v zastúpené Ing. Boženy Uherčíkovej)
Cieľom projektu je zbližovať, združovať, rozvíjať a upevňovať komunitu v Modre-Kráľovej
bez ohľadu na vek, konfesiu či záujmy.
Obnova Komunitného centra pri Zelenom lese (Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Modra-Kráľová)
Cieľom projektu je príprava projektovej dokumentácie a čiastočná obnova časti objektu
evanjelickej fary z roku 1903 zapísanej do zoznamu Pamätihodností Mesta Modry.
Predmetom obnovy sú výlučne verejné priestory, ktoré pozostávajú zo siene na
vzdelávanie a na zhromažďovanie komunity prednostne k aktivitím v Zelenom lese, ďalej z
knižnice a z hygienických zariadení.
Staré kusy pred novou oponou (Modranské kráľovské divadlo)
Cieľom projektu je zrevitalizovať javiskový priestor v kultúrnom dome v Modre Kráľovej,
najmä jeho vypratanie, nahradenie starého koberca novým, nahradenie starej nefunkčnej
opony novou oponou s funkčnou mechanikou a celkové skultúrnenie tohto priestoru.
Zveľaďovanie krásy i kondície vo voľnom čase dievčat (Súkromné centrum voľného času)
Cieľom projektu je podpora činnosti súboru mažoretiek Laskoniek, ktorý pôsobí v SCVČ
od roku 2006 a za 14 rokov pôsobenia v ňom vyrástlo veľa dievčat, pre ktorých byť
mažoretkou bolo veľkým prínosom. Súbor sa pre dievčatá stáva druhou rodinou, v ktorej
trávia veľa voľného času naplneného nielen prácou, ale i radosťou. Podpora umožní
skvalitniť materiálovú stránku súboru, ktorá je pre vystúpenia mažoretiek, kde je i vzhľad
predmetom hodnotenia, veľmi dôležitá. Takto sa pre dievčatá stáva tiež motiváciou.
Kostol sv. Jána Krstiteľa v Modre- umeleckoremeselná obnova lavíc (OZ Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre)
Umeleckoremeselne obnoviť druhý blok – 9 kusov lavíc, hodnote cca 10 000 eur.
Divadelný festival Kasiopeafest 2020 (Občianske združenie Kasiopea)
Kasiopeafest 2020 je divadelný festival, ktorý by sa mal uskutočniť v areáli kaštieľa
v Budmericiach 3. – 5. 7. 2020. Ak by v tom termíne ešte prebiehala kríza spojená
s koronavírusom, tak termín presunieme na koniec augusta (alebo na iný termín). Ide
o ôsmy ročník divadelnej prehliadky a v roku 2015 bol vyhlásený za najväčší ochotnícky
divadelný festival na Slovensku. Ide o sériu 15 divadelných predstavení a koncertov troch
kapiel v priebehu troch dní umelcami z celého Slovenska. Cieľom je rozvíjať kultúrnu
scénu a činohru ochotníkov na Slovensku a ich vzájomnú toleranciu. Tento projekt sa nakoniec nerealizoval z dôvodu pandémie coronavirusu.
Všetkým našim Grantistom držíme palce! 

 

 

Ďakujeme