Action Icon

Grantový program

Podporujeme dobré nápady.
Riešime potreby ľudí.
Prinášame radosť a zážitok.
Aj malým príspevkom pomáhame dobrej veci.

Nadácia ako jediná v regióne finančne i nefinančne podporuje dobré nápady obyvateľov. Spája komunitu, podporuje partnerstvá subjektov, aktivizuje lokálne darcovstvo.
Výsledkom sú realizované projekty, ktoré zapájajú znevýhodnené skupiny občanov, tvoria detské ihriská, iniciujú kultúrnu a spoločenskú podporu v regióne, revitalizujú vinohradnícke prvky, organizujú mládežnícke koncerty, ochotnícke divadlá, či skautské tábory, vzdelávajú deti a dospelých v oblasti keramiky, tvorivých dielňach, hudby, tanca aj výtvarného umenia, zachovávajú a udržujú tradície a zvyky regiónu a mnoho iného. 

Za 27 a 1/4 roka sme podporili 1051 projektov v sume 366 500 €.

 

Uzávierka 2. grantového kola je do 8.9.2024, s povinnou konzultáciou najneskôr do 6.9.2024.

Projekty musia byť realizované a vyúčtované do 6.12.2024.

 

 

1. GRANTOVÉ KOLO 2024:


Podporili sme 14 projektov v sume 20 000 €.

OZ Záchrana cirkevných pamiatok, Modra: Príspevok na obnovu najstarších pamiatok mesta Modra

OZ Poľné ľalie, Modra: Príspevok na revitalizáciu Komunitnej záhrady v Zelenom lese v Modre Kráľovej

Cirkevný zbor ECAV, Modra: Príspevok na obnovu pamätihodnosti „génia loci“ Kráľovej

Obec Dubová: Príspevok na projekt Tajomný les

OZ Castrum Sancti Georgii, Svätý Jur: Príspevok na Záchranu hradu Biely Kameň, IV.etapa

OZ Pezinské rozprávkové divadlo: Príspevok na knihu PEZINOK - BIGBEATOWN

Kultúrne centrum, Modra: Príspevok na BIBLIOBOX – NON STOP knižnicu

Wieczoreková Katarína: Príspevok na Medzinárodný gitarový festival Modra 2024

OZ Dychová hudba Grinavanka, Pezinok: Príspevok na organizáciu podujatia - Grinavanka FEST 2024

Mestské centrum sociálnych služieb, Modra: Príspevok na projekt Pozor, vysoké napätie!

Obec Horné Orešany: Príspevok na projekt Podporme komunitu pod Malými Karpatami

Malokarpatská knižnica, Pezinok: Príspevok na Dni detskej knihy

OZ Ateliér v lese, Pezinok: Príspevok na projekt Farebné svety dospelých detí

Modranská muzeálna spoločnosť: Príspevok na Kalendár-Ľudový odev Modry Kráľovej 2025

 

Pravidlá pre projekt

Podporený projekt musí:

  • mať komunitný charakter, teda aktívne zapojiť čo najväčší počet členov komunity
  • mať verejnoprospešný charakter
  • byť realizovaný v malokarpatskom regióne, kde REVIA pôsobí
  • podnietiť spoluprácu viacerých subjektov (občania, samospráva, mimovládne organizácie, podnikateľský sektor)
  • spĺňať charakter neziskovosti
  • obsahovať vklad dobrovoľníckej práce
  • mať viaczdrojové financovanie – s iným finančným či nefinančným vkladom
  • obsahovať popis, ako bude projekt propagovaný a zviditeľnená podpora Nadácie REVIA
  • podaný v elektronickej forme na určenom tlačive Žiadosť o finančný príspevok (www.revia.sk)
  • byť odkonzultovaný pred podaním Žiadosti. 3 pracovné dni pred uzávierkou konzultácie už neposkytujeme! 

 

Kritériá podpory

Podpora je určená pre opakované projekty, teda žiadatelia boli podporení s rovnakým alebo podobným projektom/aktivitou už v minulosti. 

Podpora je určená pre nové subjekty, ktoré doposiaľ neboli podporené, alebo inovatívny projekt v minulosti už podporeného žiadateľa. 

Podpora je určená pre nové projekty, ktoré sú inovatívne, prinášajú nové myšlienky, majú významný dopad na formovanie a aktívne zapojenie komunity. 

O výške podpory maximálne do 2 000 € rozhoduje Grantová komisia a Správna rada nadácie.

 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2024 si môžete stiahnuť: tu v prílohe.

Žiadosť pošlite vo formáte MS WORD, nie PDF.

 

Veríme, že uvedené projekty podporia poslanie Nadácie REVIA, skvalitnia život obyvateľov, prostredie nášho malokarpatského regiónu a upevnenia vzťahy v komunitách v duchu nášho sloganu: „Pošli dobro ďalej“.

 

  

foto Drumfest: Braňo Poláček, Martina Mlčúchová, Robert Mihalka

FOTO – aktuálne sú zobrazené projekty z roku 2023. Po realizácii projektov Grantového programu 2024 budeme fotky aktualizovať.

Ďakujeme