Action Icon

Mladí filantropi

Aktivizujeme mladých
Vzdelávame, podporujeme, inšpirujeme
Učíme a učíme sa od mladých

 

V spolupráci s Obchodnou akadémiou v Pezinku sa v rámci predmetu Cvičná firma založila Komunitná nadácia OAPK. Študentom sa postupne odovzdávali vedomosti  o tom, ako právna forma – nadácia – funguje. Spoločne sme vytýčili jej poslanie a ciele, študenti plnili každodennú administratívu, ale aj tvoria projekty a učia sa projektovému manažmentu. Mladí ľudia mali možnosť vyskúšať si organizáciu, komunikáciu, líderstvo v praxi a v neposlednom rade aké to je tešiť sa zo zmysluplnej práce pre našu komunitu.
Nadácia REVIA drží záštitu nad Komunitnou nadáciou OAPK už druhý rok. Okrem poradnej funkcie riadi aj nadačný fond, na ktorý vkladá študentmi vyzbierané finančné prostriedky, ktoré majú viazaný účel výhradne na aktivity Nadácie OAPK.  

Ako túto spoluprácu vnímajú študenti?
Komunitná nadácia OAPK: POMOC JE NAŠIM POSLANÍM

 "V rámci predmetu Cvičná firma sme založili Komunitnú nadáciu OAPK pod záštitou Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA. Nadácia OAPK má 11 členov. Zapájame sa do rôznych dobrovoľníckych projektov, organizujeme podujatia, pre ktoré hľadáme dobrovoľníkov a sponzorov, ktorí by projekty a aj našu činnosť chceli podporiť. Našim poslaním je pomáhať nášmu okoliu a zveľaďovať ho."


OBNOVA A  REVITALIZÁCIA KRUHOVÉHO OBJAZDU PRI OA PK - DOKONČENÁ


Ročné úsilie prinieslo svoje ovocie a kruhový objazd pri Obchodnej akadémii v Pezinku má nový vzhľad. Opäť sa potvrdilo, že spojením síl rôznych sektorov vieme veci rozhýbať v prospech nás všetkých.

Spolupráca Nadácie REVIA s Obchodnou akadémiou v PK na projekte Obnova a revitalizácia kruhového objazdu (pracovne Kruháč) je ukončená. Pred dvoma rokmi nadácia prijala iniciatívu študentov školy, aby v rámci predmetu Cvičná firma založili vlastnú komunitnú nadáciu. S projektovou manažérkou Miroslavou Petrušovou postupne objavovali celkové fungovanie nadácie, vytyčovali jej ciele a poslanie. Po teórii prišli na rad činy – realizácia konkrétneho projektu. Voľba študentov padla na skrášlenie kruhového objazdu pri ich škole, ktorého vedenia sa ujala pani Natália Kadárová s podporou ďalších pedagógov školy.

Aby sa však projekt mohol zorganizovať aj po oficiálnej stránke, Nadácia REVIA ho zastrešila v rámci svojej platformy Mladí filantropi založením osobitného nadačného fondu pre tok získaných finančných prostriedkov a legálnou stránkou projektu. Platforma poskytuje vzdelávacie a konzultačné možnosti pre iniciatívu mladých v regióne. Spolu so študentami, správkyňa nadácie Drahoslava Finková rokovala a podpisovala zmluvy s Regionálnymi cestami Bratislava (majiteľmi pozemku, ktorí poskytli súhlas na obnovu), ako aj s Mestom Pezinok  (o zalievaní zelene v budúcnosti). V rámci fundraisingu projektu zmluvne prijali dar Raiffeisen banky a podali projekt na Bratislavský samosprávny kraj s vybavením všetkých potrebných potvrdení.

Študenti mali možnosť využiť aj podporu Grantového programu Nadácie REVIA. Konzultácie podávanej žiadosti so správkyňou, ktorá bola účastná niekoľkých stretnutí s vedením školy v priebehu príprav, priniesli do rozpočtu projektu slušných 600 €. Študenti okrem realizácie samotného projektu tak získavali vedomosti o písaní žiadostí na podporu u rôznych subjektov, a taktiež o organizovaní verejnej zbierky na Vianočných trhoch v Pezinku prostredníctvom Charitatívneho bazáru a Vianočného orloja.

A samotný Kruháč? Odborné návrhy obnovy nadizajnovali profesionálni záhradní architekti Peter Jakabovič a Peter Boledovič. Po zvážení bezpečnostného hľadiska sa v projekte uprednostnil variant „na kľúč“, ktorý realizovala lokálna firma JV Intersad. Nadácia REVIA s radosťou poskytla svoje skúsenosti s projektovým manažmentom, prijala zodpovednosť vo finančnom manažmente a pomohla pri koordinácii subjektov projektu. Záleží nám nie len na sadení nových rastlín na kruhovom objazde, ale najmä na sadení iniciatívy a dobrovoľníctva v mladých.

A ako sa kruhový objazd uzavrel? Spojením všetkých sektorov – verejného (Mesto Pezinok, BSK) s podnikateľským (Regionálne cesty Bratislava, Raiffeisen banka, JV Intersad), s inštitúciami (Obchodná akadémia v Pezinku) a s neziskovým sektorom (Nadácia REVIA, individuálni dobrovoľníci a darcovia). Premyslené a cielené partnerstvá prinášajú zlepšenie pre nás všetkých. Všetkým zúčastneným, aj nemenovaným ďakujeme. Dúfame, že nám budú inšpiráciou v budúcnosti.

 

PARTNERI

         

 

                                                          

 

AKO PROJEKT HODNOTIA ŠTUDENTI?

Zanechali sme stopu

Sme študenti Obchodnej akadémie v Pezinku a tento článok je o tom, ako sa z nás stali mladí filantropi a o ceste k zrealizovaniu jedného veľkého projektu. Štúdium na Obchodnej akadémii v Pezinku ponúka mnoho možností. My sme sa jednu z nich rozhodli využiť, založili sme si nadáciu a zrealizovali sme projekt obnovy a revitalizácie kruhového objazdu. Ale pekne po poriadku....

Do tretieho ročníka sme vstupovali s rozhodnutím uprednostniť predmet cvičná firma pred predmetom kongresových služieb. Boli sme plní očakávaní, čo nám tento predmet prinesie. Rozhodli sme sa „neplávať s prúdom“ a zvoliť si namiesto s.r.očky alebo akciovky, niečo oveľa odvážnejšie. Nadácia bola jasnou voľbou, a tak vznikla prvá a jediná nadácia v rámci cvičných firiem na Slovensku. Pani profesorka Ing. Natália Kadárová, ktorá bola tvorcom vízie Komunitnej nadácie OAPK v spolupráci s reálnym partnerom REVIOU - Malokarpatskou komunitnou nadáciou v nás podnietila vlastnú iniciatívu. To sme ešte nevedeli, do čoho ideme. Čakala nás tvorba organizačnej štruktúry, rôzne administratívne povinnosti spojené so zakladaním, ale hlavne voľba cieľov. Po predchádzajúcich skúsenostiach počas  účasti na dobrovoľníckych  projektoch Nadácie REVIA, sme sa rozhodli vytvoriť svoj „vlastný projekt“ a pustili sme sa do „Obnovy a revitalizácie kruhového objazdu v Pezinku“, neďaleko Obchodnej akadémie.

Našou ideou bolo urobiť niečo pre prostredie, v ktorom žijeme, použiť v praxi svoje teoretické vedomosti a zanechať po sebe stopu. Prvé kroky viedli na Mestský úrad v Pezinku. Po prvej návšteve u viceprimátora nám vysvetlili všetky problémy súvisiace s realizáciou a nebolo ich málo. To  nás však neodradilo. Zúčastnili sme sa niekoľkých zasadnutí dopravnej komisie, Regionálnej správy ciest Bratislava, a.s. a Mesta Pezinok, na základe ktorých sme až po niekoľkých mesiacoch získali povolenie na realizáciu. Bolo potrebné doložiť množstvo dokumentov, ako aj predbežný projektový návrh, s ktorým nám dobrovoľne pomohol pán Ing. Peter Jakabovič. Popri vybavovaní potrebných zmlúv a dokumentov sme nezaháľali a snažili sa získať čo najviac finančných prostriedkov.

V spolupráci s Nadáciou REVIA, ktorá prevzala zodpovednosť finančného manažmentu projektu, sme založili nadačný fond „Mladí filantropi pri OA“. Práve v tomto období banka Raiffeisen vyhlásila súťaž s názvom „Gesto pre mesto“ o grant vo výške 1 000 €, my sme sa neváhali ihneď zapojiť. S našim projektom sme tento grant vyhrali, za čo ďakujeme najmä všetkým Vám, ktorí ste nás podporili.
Nadácia REVIA počas našej pôsobnosti vyhlásila dve grantové kolá, v ktorých sa rozhodla našu myšlienku podporiť a tak sme si mohli na účet pripísať ďalších 600 €. Napriek tomu, že grantové príspevky boli štedré, nepostačovali na pokrytie nákladov na celkovú realizáciu. Rozhodli sme sa preto vytvoriť niekoľko zbierok, ktorými sme oslovili učiteľov, študentov a miestnych podnikateľov. Jednou z najúspešnejších finančných  zbierok boli Vianočné trhy 2017 v Pezinku, kde sa nám podarilo vyzbierať úctyhodných 350 €, za čo srdečne ďakujeme.

Od začiatku roka 2018  sme sústredili pozornosť na finalizáciu projektu. Z časových dôvodov prebral realizáciu po Ing. Jakabovičovi pán Ing. Peter Boledovič – majiteľ firmy FlorCo. Ten nám ochotne poskytol odborné poradenstvo a odporučil firmu JV Intersad, s. r. o., ktorá sa špecializuje na záhradnícko-sadovnícke služby. Tu sa veci začali hýbať dopredu. V spolupráci s pánom Ing. Valentom ml. a pani Píšovou z JV Intersad sme vytvorili nový návrh, prispôsobený rozpočtu, zohľadňujúci požiadavky mesta a dopravného inšpektorátu. Po spracovaní nového návrhu sme oslovili pána župana Mgr. Juraja Drobu MA, MBA, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Spoločne pod záštitou Nadácie  REVIA, našim  partnerom sme požiadali  o individuálnu dotáciu z BSK  vo výške 2 000 €. Dotáciu sa nám podarilo získať a tak sa mohli konečne začať práce na kruhovom objazde.
Dňa 16. 6. 2018 sa oficiálne začala realizácia projektu pripravením povrchu na výsadbu.
Dňa 20. 6. 2018 sa pokladala geotextília a vysádzali rastliny.
Dňa 23. 6. 2018 nasledovalo zavŕšenie projektu navezením štrku.
Mesto Pezinok následne ochotne prevzalo zodpovednosť za údržbu kruhového objazdu. Tu sa naša „misia“ zdanlivo končí, ale my veríme, že podnietila ďalších žiakov a vôbec ľudí pracovať na svojom okolí. To, že sa to podarilo nám, napriek mnohým komplikáciám a prekážkam svedčí o tom, že sa to dá!!!  Veríme, že okrem stopy na životnom prostredí sme zanechali aj odkaz našim spolužiakom „nevzdávajte sa a choďte za svojimi cieľmi“.

Na záver by sme radi vyjadrili nesmiernu vďaku všetkým,  ktorí v nás verili a sprevádzali nás na tejto  nie vždy priamočiarej a jednoduchej ceste,  REVII - Malokarpatskej komunitnej nadácii pod vedením správkyne nadácie RNDr. Drahoslavy Finkovej,  firme JV Intersad, Raiffeisen banke, individuálnym sponzorom, všetkým, ktorí sa aktívne alebo pasívne (držaním palcov) podieľali na projekte. Osobitne patrí poďakovanie pani profesorke Ing. Natálii Kadárovej, pánovi riaditeľovi Obchodnej akadémie v Pezinku Ing. Danielovi Zochovi, p. zástupkyni  Ing. Dane Navarovej, bez pomoci ktorých by sme tento projekt len veľmi ťažko zrealizovali.

Vanesa Križanovičová
Karin Dundovičová

 

ĎAKUJEME ZA PODPORU!

 

KN OAPK BOLA PRI TOM:

Fair Cross 2017 - Behám a pomáham
Dobrovoľnícky sme sa zúčastnili na tomto charitatívnom behu, kde sa vyzbierala nemalá čiastka peňazí 880 €, ktoré boli použité na projekty podporujúce mladých športovcov v Malokarpatskom regióne. Prvý ročník bežeckého podujatia skončil s vynikajúcimi výsledkami.

 

Vianočný orloj 2016 a 2017

Živý orloj je súčasťou vianočných trhov na Radničnom námestí v Pezinku pod hlavičkou Nadácie REVIA. Naši členovia v prezlečení imitovali figúrky orloja už 2 roky po sebe. Svojím vystúpením prispievajú pozitívnou energiou k atmosfére Vianoc. Tento zážitok je darčekom nadácie pre komunitu. Veď Vianoce sú o stretávaní, nezištnom dávaní, dobrých skutkoch, priateľstve a rodine.

 

Zvieratká v meste 2016

Cieľom projektu bolo spojiť deti z materských, základných, ale i stredných škôl a dozvedieť sa niečo o starostlivosti o zvieratá a podporiť krajší život v našom meste.
V dopoludňajších hodinách sa niekoľko členov z našej nadácie podieľalo na technickej príprave a rozmiestňovaní zvieratiek na Radničnom námestí v centre Pezinka. V poobedňajších hodinách sa ďalší členovia podieľali na predaji ručne vyrobených výrobkov a osobnom kontakte s náhodnými okoloidúcimi a deťmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme