Action Icon

Odpad sa nevyparí

Odpad sa nevyparí.
Jeho cesta sa v koši iba začína.
Robíme náš región zelenším


Životné prostredie sa týka nás všetkých, teda aj našej komunity. Rozhodli sme sa prispieť k zlepšeniu situácie s triedením komunálneho odpadu v Modre podporením vzniku viacstranného partnerstva (samospráva, občania, experti, dobrovoľníci), chceme navrhnúť rozumnú stratégiu zlepšenia triedenia komunálneho odpadu a vyskúšať ju v praxi. Toto všetko v rámci projektu Odpad sa nevyparí. 

Motivovala nás napr. kauza Pezinská skládka, ktorá  podnietila aj diskusiu o tom, kam sa teda bude vyvážať odpad z Pezinka. Nezopakuje sa onedlho situácia v inej obci/meste? Nemajú obyvatelia obcí, kam sa takýto odpad vyváža právo sťažovať sa rovnako ako Pezinčania? Ako dlho bude trvať, kým sa nám minie priestor na vyvážanie odpadu, ak neznížime jeho produkciu?
Taktiež sa v najbližšom období pravdepodobne zvýšia poplatky za skládkovanie odpadu, čo nevyhnutne zaťaží tak rozpočty miest a obcí, ako i peňaženky občanov.
Európska komisia navrhuje, aby v roku 2030 európske krajiny recyklovali najmenej 60% komunálneho odpadu. Dozvedeli sme sa, že Slovensko je na chvoste EU v recyklácii. 

Podarilo sa nám získať finančné zdroje od C.S. Mott Foundation v rámci programu The Global Challenges Local Solutions pod hlavičkou Akadémie pre rozvoj filantropie z Poľska, ktoré nám pomôžu realizovať nový projekt Odpad sa nevyparí

 

 

Projekt finančne podporili aj ďalší partneri: 

           

 

Čisto nové stojisko na odpad v Modre:

Po úspešnej spolupráci Nadácie REVIA s mestom Modra na projekte „Odpad sa nevyparí“ sme pokračovali v ďalšej participácii na pilotnom projekte súvisiacom s modernizáciou existujúcich kontajnerových stojísk pri bytových domoch a osvetou v otázkach komunálnych odpadov.

Ukladanie a zber komunálneho odpadu na verejných stojiskách pri bytových domoch sa stal v meste Modra v posledných rokoch problematickým, najmä z dôvodu rýchleho napĺňania verejne dostupných kontajnerov, ich využívaním, či zneužívaním inými osobami ako tými, pre ktorých boli tieto kontajnery určené aj mimo mesta Modry, znečisťovaním stojísk hromadením objemného a stavebného odpadu v okolí kontajnerov, namiesto využívania zberného dvora alebo umiestnenia na skládku odpadu. Táto situácia si vyžiadala zo strany mesta Modry urgenciu plánovania postupného budovania ohradených a uzamykateľných kontajnerových stojísk.

Z tohto dôvodu mesto Modra s finančnou podporou vo výške 4 000 eur od Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA vybudovalo oplotenie na spevnenej ploche, na podnet samotných obyvateľov Hrnčiarskej ulice, kde sa umiestnilo stojisko určené pre obyvateľov bytových domov na Vajanského ul. č. 58-62. Mesto Modra plánuje v tomto roku vybudovať ešte 2 oplotené stojiská pri bytových domoch.

Zodpovednosť za množstvo a triedenie odpadov sa tak presúva na samotných obyvateľov, ktorí majú možnosť ekologickým správaním vylepšiť stav odpadového hospodárstva v meste.

 

Povedali o novom stojisku:

"Dovoľte mi v mene vlastníkov bytov na Vajanského 58, 60, 62 úprimne poďakovať za ochotu a ústretovosť pri riešení problému s kontajnermi. Verím, že všetci budú spokojní, samozrejme okrem tých, ktorí svoj odpad nosili ku kontajnerom pred Sirotinec. Žiaľ, iste si nájdu iné kontajnery." (Lýdia Fialová)

"Sme radi, že ste s oplotením kontajnerov spokojní a pevne verím, že Vám bude dlhé roky slúžiť. Snažili sme sa práce vykonať v čo najvyššej možnej kvalite a hlavne s dostupnými materiálmi, čo je v dnešnej dobe dosť veľký problém. Osobne si myslím, že to vyzerá veľmi dobre a stavba splní svoj účel." (Zhotoviteľ)

Prieskum o odpadovom hospodárstve, 2021:

V júni sme uskutočnili anonymný prieskum o odpadovom hospodárstve v Modre. Prečítajte si o ňom krátky článok a pozrite si zároveň súhrn zistení v tejto prílohe.

 

O projekte

Odpad sa nevyparí prebieha vo viacerých etapách:

 • Analýza stavu odpadového hospodárstva a fyzická analýza vzoriek odpadu na vybraných uliciach mesta Modry (1.1. - 12. 4. 2019)
 • Návrh opatrení na zlepšenie triedenia komunálneho odpadu (bioodpady, triedený zber) a ich prezentácia samospráve. (12. 4. - 2.5. 2019)
 • Workshop pre občanov Modry o správnom nakladaní, redukcii a separácii odpadu. (Workshop 23. 5.2019) 
 • Informačná kampaň na podporu lepšieho triedenia odpadu (Prezentácia zástupcom mesta a občanom 22. 5. 2019)
 • Ekohliadky študentov z modranských stredných škôl (Monitoring a kontrola triedeného odpadu v Modre, raz týždenne október-december 2019)
 • Ekostánok (Prezentácia výsledkov monitorovania, odporúčaní a výsledkov projektu v rámci Vianočných zastavení v Modre, predaj ekologických produktov) 
 • Druhá fyzická analýza vzoriek komunálneho odpadu z monitorovaných stojísk


Krátky súhrn projektu nájdete aj v nasledujúcich videách:

Výsledky analýzy

Interaktívny workshop 

Ekohliadky 

Z analýzy OH v Modre vyplynulo, že prioritou má byť zlepšenie triedenia komunálneho odpadu v bytovkách v Modre, preto sa v pilote chceme zamerať práve na túto oblasť.

Chceme obyvateľov bytových domov oboznámiť s výsledkami analýzy a informovať ich o správnom triedení odpadu - workshopy, e-príručka a iné osvetové aktivity. Následne umiestnime na stojiská kontajnerov s odpadom informačné materiály (napr. bannery), ďalšie informácie by mali obyvatelia dostať do bytov.

Cieľové skupiny tvoria obyvatelia bytoviek, z ktorých sa zrealizovalo vzorkovanie odpadu:

 • Družstevná ulica, pri č. 19 a 21
 • Komenského ulica , vnútroblok vedľa detského ihriska
 • Komenského ulica č. 17 až 21, pri Lidli
 • Trnavská ulica, Kráľová

Analýza vzoriek odpadu z týchto bytoviek sa konala 11.4.2019. Výsledky sú takého:

 

Odborníčka z Inštitútu Cirkulárnej Ekonomiky Katarína Bednáriková sa k výsledkom vyjadrila: 

"Vzhľadom na to, ako komfortne je nastavený systém triedeného zberu v meste Modra pre občanov bytových domov (množstvo stojísk, dostatočný počet nádob na triedený zber, frekvencia zberu) a aj vzhľadom na to, ako sú občania informovaní o možnostiach triedenia, som bola úprimne prekvapená, že aké množstvo vytriediteľných materiálov sme v zmesovom komunálnom odpade našli (dokonca aj tak ľahko triediteľné ako sú PET fľaše alebo plechovky). A pritom nádoby na plast a papier neboli vôbec plné. Tieto nevytriedené materiály tak potom končia na skládke, kde sa budú rozkladať ešte veľmi dlho. Keď sa podarí zvládnuť dôsledné triedenie základných zložiek komunálneho odpadu, bolo by potrebné sa zamerať aj na biologicky rozložiteľný odpad, ktorý mal najväčšie zastúpenie.

Samostatnú kapitolu predstavuje food waste, ktorý mal vysoký percentuálny podiel. Možno by bolo načase si uvedomiť, že jedlo nie je odpad a nepatrí do koša. Alebo to zobrať hneď celé z toho najsprávnejšieho konca a snažiť sa odpad nevytvárať. "

Workshop o recyklácii
Ako vytriediť kelímok od jogurtu? Kam patrí obal na vajíčka? Je keramika sklo?
Na tieto a ešte mnoho ďalších otázok o správnom nakladaní s odpadom sme odpovedali v rámci hravého popoludnia vo vnútrobloku pri ihrisku Zlatíčko na Komenského ul. v Modre. V spolupráci s Mestom Modra a Inštitútom na cirkulárnu ekonomiku sme zorganizovali informačný interaktívny workshop o tom ako recyklovať lepšie a najmä ako sa odpadu vyhnúť úplne. Obyvateľom aj okoloidúcim sme predstavili banery o správnom triedení zavesených na odpadových stojiskách, podebatovali sme o odpade a zahrali sme sa hry o recyklácii. 
Program Workshopu 23. 5. 2019
17: 00 Predstavenie projektu Odpad sa nevyparí
17: 15 Divadielko pre najmenších
17: 30 Odborná prezentácia ako s odpadom (Inštitút cirkulárnej ekonomiky)
18: 00 Eko-hry pre všetkých: Recyklované Bingo a  Živé Človeče, nehnevaj sa
18:50 Vyhodnotenie

 

 

Elektronická príručka o správnom triedení v Modre

Jedným z hlavných výstupov projektu Odpad sa nevyparí  je aj elektronická pomôcka kam s rozličným odpadom v Modre. Nájdete tu:

- návod ako minimalizovať odpad vo všeobecnosti
- podrobný rozpis obalov a materiálov, do ktorého kontajneru patria 
- tipy a triky ako lepšie triediť, ako sa odpadu vyhnúť (nové bezobalové predajne, kontakty na opravárov, krajčírov a pod..)

Príručku si môžete rozkliknúť na https://sites.google.com/revia.sk/osn/home
alebo oscanujete nasledovný QR kód pre rýchlejšie vyhľadanie. 

Taktiež ponúkame rýchly leták (skrátená verzia príručky), ktorý si môžete vylepiť rovno pri vašich košoch. 

Prezentácia pre mestské zastupiteľstvo

Prezentácia projektu a predstavenie našej snahy zástupcom mesta Modry sa udialo na stretnutí
s občanmi 22. 5. 2019. Výsledky analýzy a možné odporúčania ako lepšie nakladať s odpadom v tomto meste predstavila Mgr. Katarína Bednáriková odborníčka z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky. Naša správkyňa RNDr. Dada Finková rozprávala ako ciele a zámery projektu Odpad sa nevyparí s  týmito odporúčaniami súvisia a napĺňajú ich. Prezentácia sa stretla so všeobecným nadšením a podarilo sa nám rovno vyzbierať niekoľko kontaktov na dobrovoľníkov z radov občanov ako aj samotných poslancov.  
            

 

EKO-hliadky:

Ako pokračovanie našej snahy sme v spolupráci so študentami modranských škôl založili skupiny, ktoré každý týždeň kontrolovali kvalitu triedenia odpadov na vybraných stojiskách pri bytových domoch. Tieto eko-hliadky monitorovali ako obyvatelia separujú odpad a na základe jeho objemu v jednotlivých nádobách vyhodnotili zlepšenie, alebo prípadné zhoršenie stavu. Ľudí sme pravidelne informovali o výsledkoch meraní, motivovali ich a ponúkli im zaujímavé tipy na zefektívnenie nakladania s odpadom. Po troch mesiacoch, t.j. v decembri, porovnáme výsledky každého zo štyroch stojísk. Takto to dopadlo:

v októbri 2019

v novembri a decembri 2019

Veríme, že takýto spôsob je do istej miery sebareflexia obyvateľov, ktorá padne na úrodnú pôdu a zároveň ponúkne študentom spôsob zapojiť sa do lokálnej komunity. 

 

 

 

Lokálne médiá o projekte:

Reportáž TV Pezinok ohľadne analýzy komunálneho odpadu z 11.4. 2019
https://www.tvpezinok.sk/2019/mkn-revia-rozbehla-projekt-o-triedeni-odpadu/?fbclid=IwAR2m3WjgZR6DjYuyS-CzwjgNNr9omvg8sSnwgexS9rPHegC9JBCk3buEyvI

Viac o práci Eko-Hliadok nájdete aj v reportáži TV Pezinok zo 7.11.2019
https://www.tvpezinok.sk/2019/ekohliadky-v-projekte-odpad-sa-nevypari/

 

Článok o analýze odpadu z Modranských zvestí na strane 12. 
http://files.mediamodra-sk.eu/200000402-98f9d99f9a/MZ_APR_2019__fin.pdf

 

  

Mediálni partneri:

 

 Partner:

 

Zdroj fotiek J. Kuchtová (Modranské zvesti ), J. Kuchta a L. Finková

 

 

 

Ďakujeme